صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          20/06/98          16:39  
    عنوان خبر : اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته سال 1398
  خلاصه خبر :  
  

باسمه تعالی

ضمن عرض خیرمقدم به پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 توجه شما رابه نکات ذیل جلب می نماید:

     کلیه پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی اعم از مهر و بهمن ضرورت دارد برای ثبت نام براساس حرف اول نام خانوادگی (الف تا  خ) در روز دوشنبه مورخ 98/6/25 ، (د تا ع) در روزسه شنبه مورخ 98/6/26 و(غ تا ی) در روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 با دردست داشتن مدارک زیر، ازساعت 8:30 صبح به صورت حضوری به دانشکده فنی شهیدمهاجراصفهان مراجعه نمایند.

1-اصل مدرک کاردانی(فوق دیپلم) یا گواهی موقت کاردانی و یاگواهی موردتائیدوزارت علوم (فرم شماره7 مندرج دردستورالعمل ثبت نام که توسط دانشکده دوره کاردانی تکمیل می گرددمبنی براینکه ازدوره کاردانی تاتاریخ 98/6/31(برای پذیرفته شدگان نیمسال اول ) و 98/11/30 (برای پذیرفته شدگان نیمسال دوم)فارغ التحصیل خواهدشد و دوبرگ کپی ازآن.

2-اصل شناسنامه عکسداربه همراه دوسری کپی ازتمام صفحات آن

3-اصل کارت ملی به همراه دوسری کپی پشت و روی آن

4- هشت(8) قطعه جدیدترین عکس (4*3) تمام رخ تهیه شده درسال جاری که باخودکارمعمولی پشت نویسی شده باشد.

5- کلیه فرمهای ثبت نام که بصورت تایپی تکمیل و پرینت آن توسط پذیرفته شده امضاء شده باشد. به همراه CD محتوی فایل PDF آن.

6-مدارک نظام وظیفه (مطابق بامواردمندرج دردفترچه آزمون ودستورالعمل های ثبت نام و بخشنامه های جاری(.

7 – فرم مخصوص میانگین نمرات و تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر دوره کاردانی (مندرج در صفحه 163 دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته) که توسط دانشکده محل تحصیل دوره کاردانی تکمیل و مهر وامضاء شده باشد (ویژه پذیرفته شدگان رشته های بدون آزمون شامل رشته های 1 – مهندسی متالورژی2 – مهندسی ساخت وتولید3 – مهندسی طراحی صنعتی)

8- پرینت قبولی کنکور دریافتی از سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org

تذکر1:دانشگاه برای دانشجویان شبانه تعهدی درقبال تامین خوابگاه و غذای یارانه ای نخواهدداشت.

تذکر2: درصورت عدم ارائه مدارک اعلام شده به هیچ وجه ثبت نام انجام نخواهدشد.

تذکر3: ازآنجایی که کلاسهای نیمسال اول از روز شنبه مورخ 1398/6/30 آغاز خواهد شد. لازم است برای ثبت نام حتما درتاریخ های ذکرشده فوق مراجعه نمائید. بدیهی است عدم مراجعه بموقع پذیرفته شدگان برای ثبت نام به منزله انصراف ازتحصیل تلقی خواهدشد.

تذکر4: برای دانشجویان ثبت نام شده که ورودی مهرماه می باشند، صبح روز شنبه مورخ 1398/6/30راس ساعت 8 صبح در محل گروههای تخصصی جلسه توجیهی برگزارخواهدشدکه حضورکلیه دانشجویان دراین جلسه الزامی است.

تذکر5: دانشجویان بایستی بلافاصله بعدازثبت نام ودریافت نامه معرفی به مراکز پلیس 10+ ، مجوزصادره ازنظام وظیفه را که ازمراکز پلیس 10+ دریافت می کنند، به دانشکده (واحد بایگانی) تحویل نمایند.بدیهی است کارت دانشجوئی افرادی که مجوزفوق را به موقع تحویل ندهند صادرنخواهدشد.

تذکر6: کلیه دانشجویان پذیرفته شده دوره روزانه و شبانه بایستی بابت هزینه های ثبت نام از قبیل (بیمه های دانشجوئی، امور فوق برنامه، صدورکارت دانشجوئی و ... مبلغ یکصد هزارتومان به شماره حساب (697086641بانک تجارت) به نام دانشکده فنی شهیدمهاجراصفهان قابل واریزدرکلیه شعب بانک تجارت اقدام و درموقع ثبت نام به همراه دیگر مدارک تحویل نمایند.

تذکر7: کلیه دانشجویان شبانه اعم ازورودی مهروبهمن ماه ، لازم است جهت پرداخت بخشی از هزینه شهریه نیمسال اول با دردست داشتن کارت عابربانک به بانک ملی و یاسایربانکهامراجعه و مبلغ دومیلیون ریال (2000000ریال) به صورت حواله ساتنا  به حساب شماره 220100004001020103006713 IR و باشناسه پرداخت390100061127760000000000013101واریز و درروز ثبت نام فیش خود را تحویل نمایند.(توصیه می شود ازفیش بانکی خود کپی تهیه و نزدخودنگهداری نمائید).

تذکر8: کلیه فرمهای ثبت نام به پیوست این اطلاعیه برروی سایت دانشکده به آدرس www.mohajer.tvu.ac.ir قرار داده شده است. کلیه پذیرفته شدگان موظفند نسبت به تکمیل فرمها به صورت تایپ شده ، کامل و دقیق اقدام و پرینت فرمهای تکمیل وامضاء شده به همراه CD محتوی فایل PDF آن  رادرروز ثبت نام ارائه نمایند،درغیراینصورت ثبت نام نخواهندشد.

پیشنهاد می گردد برای تسریع در امرثبت نام و جلوگیری از اتلاف وقت وجه موردنظر روزقبل ازثبت نام واریزشود ، درغیراینصورت حتما کارت بانکی متصل به شبکه شتاب همراه داشته باشید.

آدرس دانشکده فنی شهیدمهاجر:

اصفهان میدان آزادی(دروازه شیراز)، خیابان هزارجریب ،دانشکده فنی شهیدمهاجر ، تلفن 2-03136736550

 

                                                                                                                                                                                                                                         اداره خدمات آموزشی

                                                                                                                                                                                                                                           دانشکده فنی شهیدمهاجراصفهان

                                                                                                                                                                                                                                            1398/6/17    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :